w

Franciszek zmienia prawo karne. Powód: „zmieniająca się wrażliwość”

Papież Franciszek wprowadził we wtorek kilka modyfikacji do watykańskiego kodeksu karnego, powołując się na „zmieniającą się wrażliwość”, wymagającą aktualizacji „przestarzałego” prawa.

„Potrzeby, które pojawiły się, nawet niedawno, w sektorze wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, a w konsekwencji reperkusje dla działalności tych, którzy z różnych powodów są nią zainteresowani, wymagają stałej uwagi, aby przeformułować obecne prawodawstwo materialne i proceduralne” – napisał papież we wstępie do motu proprio z 16 lutego.

Prawo to jest obciążone, stwierdził, „inspirującymi kryteriami i rozwiązaniami funkcjonalnymi, [które] są już przestarzałe”.

Dlatego, powiedział Franciszek, kontynuuje proces aktualizacji prawa podyktowany „zmieniającą się wrażliwością czasów”.

Kilka ze zmian wprowadzonych przez papieża Franciszka dotyczy traktowania oskarżonego w procesie karnym, w tym możliwości zmniejszenia wyroku za dobre zachowanie i nie bycia zakutym w kajdanki w sądzie.

Dodatek do art. 17 kodeksu karnego stanowi, że jeśli skazany w czasie odbywania kary „zachowywał się w sposób, który wskazywałby na jego skruchę i korzystnie uczestniczył w programie leczenia i reintegracji”, jego kara może zostać skrócona od 45 do 120 dni za każdy rok odbytej kary.

Dodaje się, że przed rozpoczęciem odbywania kary, sprawca może zawrzeć z sędzią umowę dotyczącą programu leczenia i integracji ze szczególnym zobowiązaniem do „wyeliminowania lub złagodzenia skutków przestępstwa” poprzez działania takie jak przywrócenie szkód lub wykonywanie dobrowolnej pracy społecznej, „jak również zachowanie mające na celu promowanie, w miarę możliwości, mediacji z osobą poszkodowaną.”

Artykuł 376 zostaje zastąpiony nowym sformułowaniem, w którym stwierdza się, że oskarżony aresztowany nie będzie zakuty w kajdanki na rozprawie, z zachowaniem innych środków ostrożności, aby zapobiec ucieczce.

Papież Franciszek powiedział również, że w uzupełnieniu do artykułu 379, jeśli jednak oskarżony nie może uczestniczyć w rozprawie z powodu „uzasadnionej i poważnej przeszkody lub jeśli z powodu upośledzenia umysłowego nie jest w stanie zapewnić sobie obrony”, rozprawa zostanie zawieszona lub odroczona.

Jeśli oskarżony odmówi udziału w rozprawie, nie mając „uzasadnionej i poważnej przeszkody”, rozprawa będzie kontynuowana tak, jakby oskarżony był obecny, a on sam będzie reprezentowany przez obrońcę.

Inna zmiana polega na tym, że wyrok sądu w procesie może być wydany z udziałem oskarżonego „in absentia” i będzie traktowany w sposób zwyczajny.

Zmiany te mogą mieć wpływ na zbliżający się w Watykanie proces 39-letniej Włoszki Cecilii Marogny, oskarżonej o defraudację, której się wypiera.

W styczniu Watykan ogłosił, że zrezygnował z wniosku o ekstradycję Marogny z Włoch do Watykanu i zapowiedział, że proces przeciwko niej rozpocznie się wkrótce.

W oświadczeniu Watykanu zauważono, że Marogna odmówiła stawienia się na przesłuchanie podczas wstępnego dochodzenia, ale sąd zrezygnował z nakazu ekstradycji, aby umożliwić jej „udział w procesie w Watykanie, niezależnie od trwającego wobec niej środka zapobiegawczego”.

Pozostaje kwestią otwartą, czy Marogna, która złożyła skargi do włoskich sądów na domniemane przestępstwa przeciwko niej w związku z jej aresztowaniem w październiku ubiegłego roku, będzie obecna, by bronić się na procesie w Watykanie.

Papież Franciszek wprowadził również kilka zmian i uzupełnień do systemu sądowniczego Państwa Watykańskiego, dotyczących głównie procedury, takich jak zezwolenie sędziemu z urzędu promotora sprawiedliwości na pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego podczas rozpraw apelacyjnych i wydawania wyroków.

Franciszek dodał też paragraf mówiący, że po zakończeniu pełnienia obowiązków sędziowie zwyczajni Państwa Watykańskiego „zachowają wszystkie prawa, pomoc, zabezpieczenie społeczne i gwarancje przewidziane dla obywateli”.

W kodeksie postępowania karnego motu proprio mówi, że papież uchylił także artykuły 282, 472, 473, 474, 475, 476, 497, 498 i 499 w kodeksie postępowania karnego.

Zmiany te wchodzą w życie natychmiast.

Biskupi USA dyskutują, czy zabraniać zwolennikom aborcji przystępować do Komunii św.

Watykan: Za brak szczepionki – zwolnienie z pracy. Za brak maski – mandat.