biskup Peter Kohlgraf
w

Niemieccy biskupi wzywają do zmiany Katechizmu w sprawie homoseksualizmu

Niemiecki biskup publicznie broni swojego poparcia dla księgi błogosławieństw i obrzędów dla związków homoseksualnych.

Biskup Moguncji Peter Kohlgraf zasugerował również, że nie można oczekiwać od katolików o skłonnościach homoseksualnych, by wszyscy żyli w czystości, a Kościół powinien przyjąć podejście duszpasterskie, które to uwzględnia.

„Całkiem sporo osób o skłonnościach homoseksualnych należy do Kościoła i jest naprawdę pobożna w najlepszym tego słowa znaczeniu” – napisał biskup Moguncji Peter Kohlgraf w felietonie do swojej diecezjalnej gazety, który został również opublikowany na stronie internetowej diecezji pod tytułem „Nie ignoruj nauki” 3 lutego.

„Co do żądania czystości: co to oznacza z perspektywy osób, które doświadczają pociągów do osób tej samej płci? Myślę, że niewielu z nich uznałoby to żądanie za taktowne i pełne szacunku, ponieważ – jak wie również Katechizm – skłonność ta nie jest samowybrana”.

Księga błogosławieństw, zatytułowana „Paare. Riten. Kirche.” (Małżeństwa, obrzędy, Kościół), ukazuje się nakładem Bonifatiusverlag, wydawnictwa afiliowanego przy archidiecezji Paderborn. Książka zawiera również przedmowę biskupa Ludgera Schepersa, biskupa pomocniczego w diecezji Essen.

Biskup Kohlgraf potwierdził 3 lutego, że członkowie jego diecezji uczestniczyli w powstawaniu książki i potwierdził swoje poparcie dla jej wydania. Powiedział również, że wkrótce został „uświadomiony”, że wiele różnych form błogosławieństw dla par homoseksualnych już istniało „i nadal będzie istnieć” po tym, jak został biskupem Moguncji w 2017 roku.

Biskup jest jednym z kolejnych niemieckich hierarchów publicznie wzywających do zmian w stanowisku Kościoła wobec homoseksualizmu. Podobne apele pojawiły się także w sąsiedniej Austrii. W maju 2020 roku ukazała się książka rozważająca, w jaki sposób pary homoseksualne mogłyby otrzymać formalne, liturgiczne błogosławieństwo swojego związku w Kościele katolickim, a jeden z autorów nazwał ją odpowiedzią na prośbę komisji liturgicznej konferencji biskupów austriackich.

Niemieccy biskupi, którzy do tej pory publicznie wyrażali poparcie dla błogosławienia związków osób tej samej płci, to m.in. kardynał Reinhard Marx z Monachium i Freisingu, biskup Franz-Josef Bode z Osnabrück i biskup Heinrich Timmerervers z Drezna-Meißen.

Biskup Georg Bätzing, przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich, wezwał w grudniu 2020 roku do zmian w części dotyczącej homoseksualizmu w Katechizmie Kościoła Katolickiego, który został ogłoszony przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku jako autorytatywny przewodnik po nauce Kościoła Katolickiego.

Według CNA Deutsch, niemieckojęzycznego partnera informacyjnego CNA, Bätzing powiedział, że wierzy, iż zmiana Katechizmu jest konieczna, wyrażając otwartość na błogosławieństwa związków homoseksualnych, mówiąc „potrzebujemy rozwiązań w tym zakresie.”

Katechizm stwierdza: „Opierając się na Piśmie Świętym, które przedstawia akty homoseksualne jako akty ciężkiej deprawacji, tradycja zawsze oświadczała, że 'akty homoseksualne są wewnętrznie nieuporządkowane'. Są one sprzeczne z prawem naturalnym. Zamykają akt seksualny na dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i seksualnej. W żadnym wypadku nie mogą być aprobowane”.

Dalej czytamy: „Liczba mężczyzn i kobiet, którzy mają głęboko zakorzenione skłonności homoseksualne, nie jest bez znaczenia. Skłonność ta, obiektywnie nieuporządkowana, stanowi dla większości z nich próbę. Muszą być przyjmowani z szacunkiem, współczuciem i wrażliwością. Należy unikać wszelkich przejawów niesprawiedliwej dyskryminacji w stosunku do nich. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i, jeśli są chrześcijanami, do zjednoczenia się w ofierze Krzyża Pańskiego z trudnościami, jakie mogą napotkać ze względu na swój stan”.

Konkluduje: „Osoby homoseksualne są powołane do czystości. Dzięki cnotom samokontroli, które uczą ich wewnętrznej wolności, niekiedy dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, dzięki modlitwie i łasce sakramentalnej mogą i powinny stopniowo i zdecydowanie zbliżać się do doskonałości chrześcijańskiej.”

CNA Deutsch podała, że Bätzing wielokrotnie sugerował, że zbliżające się zgromadzenie w Rzymie Synodu Biskupów na temat synodalności może pomóc we wprowadzeniu zmian proponowanych przez niemieckich biskupów i krajową „Drogę Synodalną” — nie tylko w Niemczech, ale w całym Kościele katolickim.

Droga synodalna” to proces, w którym uczestniczą niemieccy świeccy i biskupi, aby przedyskutować cztery główne tematy: sposób sprawowania władzy w Kościele, moralność seksualną, kapłaństwo i rolę kobiet.

Ci, którzy domagają się zmian w nauczaniu i praktyce Kościoła, argumentują, że są one konieczne w świetle „nowych dowodów naukowych” na temat ludzkiej seksualności. Synodalne dyskusje na temat Drogi są prowadzone w oparciu o studium „MHG” na temat nadużyć seksualnych. CNA Deutsch poinformowała o krytyce tego studium przez katolickich ekspertów.

W grudniu 2019 r. wybrana grupa specjalistów z dziedziny medycyny, teologów i prawników kanonicznych została zaproszona na wydarzenie w Berlinie, zorganizowane przez arcybiskupa Berlina Heinera Kocha. Wśród uczestników znaleźli się biskup Franz-Josef Bode z Osnabrück, biskup Wolfgang Ipolt z Görlitz, Kohlgraf oraz kilku biskupów pomocniczych z komisji ds. wiary i rodziny konferencji biskupów.

Po spotkaniu konferencja biskupów ogłosiła, że zobowiązuje się do „nowej oceny” nauczania Kościoła na temat homoseksualizmu, moralności seksualnej w ogóle oraz sakramentów święceń i małżeństwa.

Wszyscy uczestnicy, według Kocha, zgodzili się, że skoro orientacja seksualna ma być uważana za niezmienną, to należy odrzucić „wszelkie formy dyskryminacji osób o orientacji homoseksualnej”, co „wyraźnie podkreślił papież Franciszek” w adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” z 2016 roku.

Wzywając do „solidnej dyskusji wspartej naukami humanistycznymi i teologią”, Koch i Bode powiedzieli również, że „Amoris laetitia” już przewidziała zauważalny „rozwój” zarówno doktryny kościelnej, jak i praktyki w tej dziedzinie.

Kohlgraf napisał 3 lutego, że spotkanie w 2019 roku nadal budzi w nim rezonans. Zasugerował, że skoro Bóg wyraźnie dopuścił homoseksualizm w porządku stworzenia, to być może należy również zaakceptować jego wyrażanie.

„Trudno mi się pogodzić z ideą błędu w porządku stworzenia” – napisał. „A może pokazuje to odmianę w różnorodności stworzenia, która po prostu tam jest?”

Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK), potężna organizacja świecka kierująca Drogą Synodalną wraz z konferencją biskupów niemieckich, opublikowała w 2015 r. deklarację wzywającą do nowych „form liturgicznych, w szczególności błogosławieństw homoseksualnych związków partnerskich” i „bezwarunkowej akceptacji” związków homoseksualnych.

Thomas Sternberg, współprzewodniczący Drogi Synodalnej i ZdK, ponowił swój apel o błogosławieństwa związków homoseksualnych w wywiadzie dla Neue Osnabrücker Zeitung we wrześniu 2018 roku.

W odpowiedzi na wezwania do zmian w Niemczech, ks. Matthew Schneider, L.C., poinformował CNA e-mailem 17 lutego, że „Kościół historycznie był zaniepokojony szerszym zakresem grzechu seksualnego niż tylko homoseksualizm.”

Powiedział on: „Dwa nauczania prowadzą do logicznej konsekwencji, że żaden akt seksualny pomiędzy dwoma osobami tej samej płci nie jest moralny. Po pierwsze, małżeństwo to tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta. Po drugie, wszelki seks poza małżeństwem jest grzeszny”.

Schneider, który pisze pracę doktorską z teologii moralnej i wcześniej odpowiadał na żądania niemieckich biskupów, dodał: „Pewne rzeczy w nauczaniu Kościoła są stałe i niezmienne, podczas gdy inne praktyki są roztropne, ale nie mogą być sprzeczne z zasadami nieomylnego nauczania.”

Pisząc dla National Catholic Register w 2019 roku, Schneider dokonał przeglądu historii nauczania Kościoła na temat aktów homoseksualnych. Doszedł do wniosku, że przez „2000 lat Kościół nie zachwiał się w swoim nauczaniu na temat niemoralności aktów homoseksualnych.”

Napisał: „Nie było definicji w nadzwyczajnym magisterium, ale zwyczajne magisterium powszechne może być nieomylne, jeśli naucza uniwersalnie w odniesieniu do czasu i miejsca”. Niemoralność aktów homoseksualnych jest nieomylnym nauczaniem Kościoła w magisterium zwyczajnym powszechnym. Dlatego Kościół nie może zmienić tego nauczania, bez względu na to, jak bardzo niektórzy księża chcieliby, aby się zmieniło.”

Schneider powiedział CNA 17 lutego: „To, w jaki sposób posługujemy tym, których pociąga ta sama płeć, aby pomóc im żyć w czystości i innych aspektach wzrastania w świętości – czy to według modelu Odwagi czy Przyjaźni Duchowej – jest rozważne. Jednakże, roztropne stosowanie nie może iść tak daleko, by popierać grzeszne czyny jednostek, takie jak akty seksualne poza legalnym małżeństwem”.

„Podobnie roztropność dopuszcza błogosławieństwa przyjaźni, ale ich nie wymaga. Jednakże błogosławienie przyjaźni powinno dotyczyć przyjaźni, która prowadzi ludzi ku świętości, a nie błogosławienia 'homoseksualnych przyjaźni' jako swoistego substytutu małżeństwa, popierającego – przynajmniej implicite – niemoralne akty seksualne ‚przyjaciół’”.

Papież Franciszek: Życie chrześcijańskie „jest walką z duchem zła”

Przewodniczący Episkopatu Niemiec: „’Nie odmawiam Komunii protestantowi”