w

[POLSKA] KURIA BIAŁOSTOCKA PRZEPRASZA ZA MSZĘ ŚW. Z UDZIAŁEM ONR

Kuria Białostocka na łamach swojej oficjalnej strony internetowej przeprasza za to, że 16 kwietnia (sobota) dopuszczono do udziału we Mszy św. katolicką młodzież, członków Obozu Radykalno-Narodowego.

Bialystok-Kuria-Ogloszenia-ONR
http://jk24.pl/bialystok-kuria-onr

Na czym polega nacjonalizm reprezentowany przez ONR? Na to pytanie odpowiada portal informacyjny Kierunki.info.pl.

Boli natomiast oświadczenie Kurii białostockiej, która nie wiadomo dlaczego przeprasza osoby „dotknięte” obecnością członków ONR w kościele. Jako narodowcy, polscy nacjonaliści zawsze stali, stoją i stać będą na fundamencie cywilizacji łacińskiej i nauczaniu Kościoła. W dobie, kiedy dyskutuje się o prawach homoseksualistów do uczestniczenia w życiu Kościoła, kiedy liberalni duchowni udzielają komunii jawnym odstępcom (politykom opowiadającym się za aborcją, bądź całkowicie odrzucającym naukę Kościoła) „przepraszanie” za uczestnictwo katolików w ofierze Mszy Świętej jest dla nas prawdziwym zaskoczeniem.

Prezentowany przez nas nacjonalizm jest ideą opartą o zasady cywilizacji łacińskiej, naukę społeczną Kościoła, opiera się „szkole” Dmowskiego, który głosił otwarcie, iż „katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale tkwi w jej istocie”. W oświadczeniu Kurii czytamy również w kontekście „problemu” z ONR, iż Kościół jest bezpartyjny. Stowarzyszenie Obóz Narodowo-Radykalny nie jest partią polityczną! Jesteśmy organizacją o charakterze społeczno-formacyjnym. Odwołujemy się do spuścizny Organizacji, która postulowała prymat etyki i moralności katolickiej w życiu publicznym i prywatnym. Nasza obecność w kościele w dniu święta Organizacji jest jedynie dowodem na nasze przywiązanie do Kościoła, chęci służby Wierze i Ojczyźnie, dążeniu do pozostawania w ścisłej łączności z Wiarą ojców.

/-/ Źródło: https://kierunki.info.pl/…/

Dlaczego białostocka kuria odcina się od katolickiej młodzieży przywiązanej do Kościoła, od młodzieży, która za fundament Europy uznaje cywilizację łacińską? Doszło do sytuacji, w której z jednej strony ONR jest zwalczany przez środowiska lewicowe, wrogie Kościołowi Katolickiego, np. Gazetę Wyborczą, z drugiej zaś strony przez Kościół, którego wartości członkowie ONR bronią.

AKTUALIZACJA

Obóz Narodowo-Radykalny świętował tegoroczną, 82. rocznicę swojego utworzenia w Białymstoku. Setki działaczy, wraz z zagranicznymi delegacjami, uczestniczyło w bogatych i podniosłych uroczystościach zwieńczonych Mszą Świętą w białostockiej katedrze i przemarszem ulicami miasta. Specjalne słowa podziękowania pragniemy złożyć gospodarzom tegorocznych obchodów – Brygadzie Podlaskiej ONR.

Tegoroczna rocznica wywołała burzę medialną i falę komentarzy, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Uznajemy to za spore zaskoczenie i zdziwienie, ponieważ podobne obchody mają miejsce każdego roku – w różnych miastach Polski. Przemarsz ulicami Białegostoku pokazał wysoki poziom zorganizowania naszych działaczy, co dla demoliberalnych mediów, które wolałyby widzieć zanarchizowany i rozbiegany tłum, było nie lada szokiem. Dzięki dyscyplinie naszych działaczy przez cały dzień trwania uroczystości nie doszło do nawet najdrobniejszego, niezgodnego z prawem incydentu, który niechybnie zostałby wykorzystany przez media (zwłaszcza te wspierające poszczególne partie polityczne nie tylko medialnie, ale też finansowo) do ukazania fałszywego obrazu naszej Organizacji, jako chuligańskiej i będącej zagrożeniem dla porządku publicznego.

Wśród licznych komentarzy prasowych i opinii formułowanych przez osoby z życia publicznego po raz kolejny pojawiły się krzywdzące stereotypy zestawiające naszą Organizację z faszystami i nazistami, podparte przy tym zdjęciami sprzed lat, które w drodze ewolucji naszej Organizacji stały się już zupełnie nieaktualne i nie obrazują one prawdziwego, obecnego charakteru ONR-u. Jako katolicy, uznający nauczanie Kościoła za fundament tworzonej przez nas Organizacji, zdecydowanie odrzucamy wszelkie formy totalitaryzmu, zwłaszcza w niemieckim, neopogańskim, opartym na prymitywnym rasizmie, narodowo-socjalistycznym wydaniu. Pragniemy również po raz kolejny przypomnieć, że nasi przedwojenni Ojcowie ideowi, będący dla nas wzorem wartości i postaw, złożyli najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny, ginąc nie tylko z rąk komunistów, ale głównie za sprawą zbrodniczej działalności niemieckiej III Rzeszy. Przedwojenni ONR-owcy umierali, broniąc Polski we wrześniu 1939 r. (np. Przemysław Warmiński), w obozach zagłady Auschwitz (Jan Korolec, Jan Mosdorf – za pomoc Żydom) i Gross-Rosen (Marian Reutt), byli rozstrzeliwani w masowych egzekucjach w Palmirach (Wojciech Kwasieborski, Stanisław Piasecki) i w okupowanej Warszawie (Andrzej Trzebiński). Wielu zginęło, prowadząc niepodległościową działalność konspiracyjną, w ramach Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, która od 1942 r. współtworzyła Narodowe Siły Zbrojne, słynące ze znakomitego wywiadu wojskowego opartego m.in. na działaczach ONR-u. Doktryny obu wrogów (Niemców i Sowietów) były rozpracowane przez przedwojennych działaczy naszej organizacji, koncepcja polskiej powojennej granicy zachodniej opracowana została przez Lecha Karola Neymana (działacza ONR) oraz przez Brygadę Świętokrzyską, która – pod dowództwem Antoniego Szackiego ps. „Bohun” (działacza ONR) – m.in. wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny dla żydowskich kobiet w czeskim Holiszowie.

Zestawianie nas, współczesnych działaczy ONR, podejmujących to wielkie dziedzictwo naszych przodków z ich katami jest nie tylko obrazą dla nas, ale też jawnym opluwaniem pamięci o polskich Bohaterach narodowych. Apelujemy więc o porzucenie fałszywych stereotypów i pilniejsze wgłębienie się w literaturę przedmiotu (np. W. Muszyński, „Duch Młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934-1944”, Warszawa 2011; J. Żaryn, „Taniec na linie nad przepaścią. Organizacja Polska na wychodźstwie i jej łączność z krajem w latach 1945-1955”, Warszawa 2011; K. Kawęcki, „W imię Wielkiej Polski. ONR ABC w świetle pism programowych”, 2013).

Każdego, kto wyraża chęć, aby razem z nami nieść to wielkie dziedzictwo przedwojennego ONR-u, zachęcamy do wstąpienia w struktury Obozu Narodowo-Radykalnego!

Zarząd Główny ONR / Źródło: https://kierunki.info.pl/…/

nacjonalizm «postawa i ideologia uznająca interes własnego narodu za wartość najwyższą»

[WATYKAN] KARDYNAŁ TAURAN: DIALOG Z ISLAMEM NIE MA PRZEŁOŻENIA NA CODZIENNE ŻYCIE

Profanacje w Łodzi – Ruch Odnowy w Duchu Świętym – Sławomir Kapica